അഗ്രജൻ × അവരജൻ 

അഘം × അനഘം 

അണിയം × അമരം 

അത്ര × തത്ര 

അധഃപതനം × ഉത്പതനം 

അധമം × ഉത്തമം 

അധമൻ × ഉത്തമൻ 

അധമർണ്ണൻ × ഉത്തമർണ്ണൻ 

അധുനാതനം × പുരാതനം 

അധോഗതി × ഉദ്ഗതി 

അധോഭാഗം × ഉപരിഭാഗം

അനുകൂലം × പ്രതികൂലം 

അനുഗ്രഹം × നിഗ്രഹം

അന്തർഭാഗം × ബഹിർഭാഗം 

അപകാരം × ഉപകാരം

അപരാധി × നിരപരാധി 

അപായം × ഉപായം

അപേക്ഷ × ഉപേക്ഷ 

അബദ്ധം × സുബദ്ധം

അഭാവം × സാന്നിദ്ധ്യം 

അഭിജ്ഞൻ × അജ്ഞൻ 

അവർണ്ണൻ × സവർണ്ണൻ 

അർഹം × അനർഹം

ആക്രമണം × പ്രതിരോധം 

ആഗമനം × നിർഗമനം 

ആച്ഛാദനം × അനാച്ഛാദനം 

ആഡംബരം × അനാഡംബരം 

ആപത്ത് × സമ്പത്ത് 

ആദി × അന്തം 

ആധുനികം × പ്രാചീനം 

ആഭ്യന്തരം × ബാഹ്യം 

ആയം × വ്യയം 

ആരോഹണം × അവരോഹണം 

ആര്യൻ × അനാര്യൻ 

ആവിർഭാവം × തിരോഭാവം 

ആവൃതം × അനാവൃതം 

ആസ്ഥ × അനാസ്ഥ 

ഇകഴ്ത്തൽ × പുകഴ്ത്തൽ

ഇമ്പം × തുമ്പം

ഇളപ്പം × വലുപ്പം 

ഈദൃശം × താദൃശം 

ഉഗ്രം × ശാന്തം

ഉചിതം × അനുചിതം 

ഉച്ചം × നീചം 

ഉത്തരം × ദക്ഷിണം 

ഉദയം × അസ്തമയം 

ഉദാരണൻ × കൃപണൻ 

ഉദ്ഗ്രഥനം × അപഗ്രഥനം 

ഉദ്ധതം × സൗമ്യം 

ഉന്മദ്ധ്യം × നതമദ്ധ്യം

ഉന്മീലനം × നിമീലനം

ഉന്മുഖൻ × അധോമുഖൻ

ഉപകാരം × അപകാരം ,ഉപദ്രവം

ഉപേതം × അപേതം

ഉപക്രമം × ഉപസംഹാരം 

ഉത്പത്തി × നാശം

ഉഷ്ണം × ശീതം 

ഉത്സാഹം × നിരുത്സാഹം 

ഊർധ്വഭാഗം × അധോഭാഗം

ഋജു × വക്രം

ഋണം × അനൃണം

ഋതം × അനൃതം

എളുപ്പം × പ്രയാസം 

ഏകം × അനേകം 

ഏകത്വം × നാനാത്വം

ഐക്യം × അനൈക്യം 

ഐഹികം × പാരത്രികം

ഒറ്റ × ഇരട്ട

ഒളിവ് × തെളിവ് 

ഓജം × യുഗ്മം 

ഔചിത്യം × അനൗചിത്യം 

കഠിനം × മൃദു 

കതിര് × പതിര് 

കമ്പനം × നിഷ്കമ്പനം 

കല്പിതം × വാസ്തവം 

കിഞ്ചിജ്ഞൻ × സർവജ്ഞൻ

കുചേലൻ × കുബേരൻ 

കുന്ന് × കുഴി 

കുമാർഗം × സുമാർഗം 

കുപ്രസിദ്ധം × സുപ്രസിദ്ധം 

കൃതം × അകൃതം 

കൃതജ്ഞത × കൃതഘ്നത 

കൃത്രിമം × അകൃത്രിമം 

കൃപണൻ × ഉദാരൻ 

ക്ലിഷ്ടം × അക്ലിഷ്ടം 

ക്ഷമ × അക്ഷമ 

ക്ഷയം × അക്ഷയം 

ക്ഷരം × അക്ഷരം 

ഖണ്ഡം × അഖണ്ഡം 

ഗാഢം × ശിഥിലം

ഗുണം × ദോഷം 

ഗുരുത്വം × ലഘുത്വം 

ഗോചരം × അഗോചരം

ഗ്രാമീണം × നാഗരികം 

ഗ്രാമ്യം × സഭ്യം 

ചഞ്ചലം × അചഞ്ചലം

ചരം × അചരം 

ചലം × അചലം 

ചാരെ × ദൂരെ 

ച്യുതം × അച്യുതം 

ജംഗമം × സ്ഥാവരം

ജഡം × ചേതനം 

ജനി × മൃതി 

ജാഗ്രത് × സുഷുപ്തി 

തല × കട 

തവ × മമ 

തിക്തം × മധുരം 

ജയം × പരാജയം

ത്യാജ്യം × ഗ്രാഹ്യം 

തൃപ്തി × അതൃപ്തി 

ദക്ഷിണം × ഉത്തരം 

ദക്ഷിണം × വാമം

ദരിദ്രൻ × സമ്പന്നൻ 

ദുർഗ്രാഹ്യം × സുഗ്രാഹ്യം 

ദുർമുഖൻ × സുമുഖൻ

ദുർലഭം × സുലഭം 

ദൂരം × സമീപം 

ദൃശ്യം × അദൃശ്യം 

ദ്വേഷം × രാഗം 

ധീരൻ × ഭീരു 

നന്മ × തിന്മ 

നെടിയ × കുറിയ 

നിത്യം × അനിത്യം 

നിന്ദ്യൻ × വന്ദ്യൻ

നിശ്ചിതം × അനിശ്ചിതം 

നിശ്വാസം × ഉച്ഛ്വാസം

നിരുപാധികം × സോപാധികം 

നീചം × ഉച്ചം 

നീതി × അനീതി 

നേർത്ത × പരുത്ത 

നേട്ടം × കോട്ടം

ന്യായം × അന്യായം 

ന്യൂനം × അന്യൂനം 

പണ്ഡിതൻ × പാമരൻ 

പതുക്കെ × ഉറക്കെ, വേഗം 

പരകീയം × സ്വകീയം 

പരദേശം × സ്വദേശം 

പരസ്യം × രഹസ്യം 

പരിഷ്കൃതം × അപരിഷ്കൃതം 

പരുഷം × മൃദുലം 

പശ്ചിമം × പൂർവം 

പുതുമ × പഴമ 

പുരോഗതി × പശ്ചാത്ഗതി

പരോഗമനം × പശ്ചാത്ഗമനം

പൂർവം × പരം, പശ്ചിമം

പ്രതി × വാദി 

പ്രതിപത്തി × വിപ്രതിപത്തി 

പ്രത്യക്ഷം × പരോക്ഷം 

പ്രദക്ഷിണം × അപ്രദക്ഷിണം 

പ്രഭാതം × പ്രദോഷം 

പ്രയാസം × നിഷ്പ്രയാസം, എളുപ്പം 

പ്രശ്നം × ഉത്തരം 

പ്രാചി × പ്രതീചി 

പ്രാചീനം × അർവാചീനം

പ്രിയം × അപ്രിയം 

ബദ്ധൻ × മുക്തൻ 

ബന്ധനം × മോചനം 

ബഹിർമുഖം × അന്തർമുഖം 

ബാഹ്യം × ആഭ്യന്തരം 

ഭാഗ്യം × നിർഭാഗ്യം 

ഭംഗി × അഭംഗി

മണ്ഡനം × ഖണ്ഡനം 

മന്ദം × ശീഘ്റം, ദ്രുതം 

മോദം × ഖേദം 

യുക്തം × അയുക്തം 

രക്ഷ × ശിക്ഷ 

രവം × നീരവം

രസം × നീരസം 

രന്ധ്രം × നീരന്ധ്രം 

രഹിതം × സഹിതം 

ലഘിമ × ഗരിമ

ലഘു × ഗുരു 

ലഘുത്വം × ഗുരുത്വം 

ലളിതം × കഠിനം 

ലാഘവം × ഗൗരവം

ലാഭം × നഷ്ടം 

ലംഘ്യം × അലംഘ്യം

വർണ്യം × അവർണ്യം 

വർജ്യം × സ്വീകാര്യം 

വാദി × പ്രതി

വിദേശം × സ്വദേശം 

വിഫലം × സഫലം 

വിയോഗം × സംയോഗം 

വിരസം × സരസം 

വിരളം × ബഹുലം 

വിശ്വാസം × അവിശ്വാസം 

വിവൃതം × സംവൃതം 

വിഷണ്ണം × പ്രസന്നം

വൃദ്ധി × ക്ഷയം 

വേലിയേറ്റം × വേലിയിറക്കം

വൈരം × സഖ്യം 

വ്യക്തം × അവ്യക്തം 

വ്യഷ്ടി × സമഷ്ടി 

വ്യാജം × നിർവ്യാജം 

ശാന്തം × ഉഗ്രം 

ശിക്ഷ × രക്ഷ 

ശിഷ്ടൻ × ദുഷ്ടൻ 

ശീഘ്രം× മന്ദം 

ശോഷണം × പോഷണം 

ശുഭം × അശുഭം

ശ്രദ്ധ × അശ്രദ്ധ 

ശ്ലാഘ്യം × ഗർഹം

സങ്കടം × സന്തോഷം 

സജീവം × നിർജീവം 

സത്യം × അസത്യം, മിഥ്യ

സത്ത് × അസത്ത് 

സദാചാരം × ദുരാചാരം

സനാഥം × അനാഥം 

സന്താപം × സന്തോഷം 

സംഭരണം × വിതരണം 

സഭ്യം × അസഭ്യം 

സമം × വിഷമം, അസമം 

സമത്വം × അസമത്വം 

സഹ്യം × അസഹ്യം 

സഹകരണം × നിസ്സഹകരണം 

സാധാരണം × അസാധാരണം 

സാമാന്യം × വിശേഷം 

സാരം × നിസ്സാരം 

സുകരം × ദുഷ്കരം 

സുഗമം × ദുർഗമം 

സുഭഗൻ × ദുർഭഗൻ 

സുഭിക്ഷം × ദുർഭിക്ഷം 

സുമതി × കുമതി 

സുലഭം × ദുർലഭം 

സുസഹം × ദുസ്സഹം 

സൂക്ഷ്മം × സ്ഥൂലം 

സൃഷ്ടി × സംഹാരം 

സൗന്ദര്യം × വൈരൂപ്യം 

സംയോഗം × വിയോഗം 

സ്പഷ്ടം × അസ്പഷ്ടം, വിസ്പഷ്ടം 

സ്വകീയം × പരകീയം 

സ്വതന്ത്രം × പരതന്ത്രം 

സ്വാതന്ത്ര്യം × പാരത്രന്ത്യം 

സ്വാർത്ഥം × പരാർത്ഥം 

സ്വാരസ്യം × അസ്വാരസ്യം 

ഹിതം × അഹിതം 

ഹിംസ × അഹിംസ 

ഹ്രസ്വം × ദീർഘം 

 

ഹ്രാസം × വികാസം